Reglement verkiezing Leraar van het Jaar 2021

Artikel 1 Omschrijving verkiezing

1.1 De Leraar van het Jaar verkiezing is een verkiezing om de leraren in Nederland te erkennen en waarderen en positief aan te moedigen. Een Leraar van het Jaar mag zich tot de nieuwe verkiezing gekroond weten tot ambassadeur van het onderwijs voor zijn/haar sector. Dat betekent dat hij/zij optreedt als representant van de beroepsgroep leraren in zijn/haar sector op daar waar het gaat om beroepskwaliteit, beroepstrots en beroepseer. De Leraar van het Jaar verkiezing wordt objectief, zonder winstoogmerk en onafhankelijk georganiseerd door de groep Leraren van het Jaar in samenwerking met de Jaarbeurs.

1.2 De eerste Leraar van het Jaarverkiezing was in 1999. In de loop der jaren is na de start in het voorgezet onderwijs ook het primair onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs toegevoegd aan de verkiezing.

 

Artikel 2 Deelname, selectieprocedure genomineerden

2.1 Ook bij deze verkiezing worden leraren genomineerd voor de genoemde vier sectoren. De Leraar van het Jaar verkiezing kent dus vier categorieën.

-Leraar van het jaar PO 2021

-Leraar van het jaar VO 2021

-Leraar van het jaar MBO 2021

-Leraar van het jaar SO 2021

2.2 Per categorie zijn er tien genomineerden die door een lerarenjury gekozen worden uit alle aanmeldingen. Daarna zal per categorie een selecte beroepsjury diterugbrengen naar drie genomineerden. Op de verkiezingsdag zal per categorie een vakjury, onder voorzitterschap van de  nog zittende Leraar van het Jaar, de uiteindelijke winnaar verkiezen. De vakjury bestaat naast de zittende Leraar van het Jaar uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, de lerarenopleidingen, de wetenschap c.q de wereld van het onderzoek, aanpalende beroepsgroepen, politici en eventueel andere ter zake deskundigen. Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd.

2.3 Deelname aan de verkiezing Leraar van het Jaar is geldig als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

-de voorgedragen leraar is werkzaam in het onderwijs (d.w.z. hij/zij heeft een arbeidsovereenkomst in één van de volgende sectoren: PO/VO/MBO/SO)

-de voorgedragen leraar heeft een lesbevoegdheid

-de leraar is voorgedragen door ouders, leerlingen, collega’s en/of schoolleider of een mix van deze categorieën (een leraar kan zichzelf niet opgeven.)

-de voordracht blijkt uit een volledig ingevuld aanmeldformulier

 

Artikel 3 Uitsluitsel

3.1 Winnaars of genomineerden van eerdere edities kunnen niet nogmaals genomineerd worden.

 

Artikel 4 Winnen en communicatie

4.1 De winnaar van de Leraar van het Jaar verkiezing is ambassadeur van de gekozen sector en heeft het recht zichzelf ‘Leraar van het Jaar 2021’ te noemen en deze titel te gebruiken in alle media-uitingen.

 

Artikel 5 Awardshow NOT 2021

5.1 Op 30 januari 2021 organiseren Jaarbeurs en de groep Leraren van het Jaar de verkiezing Leraar van het Jaar 2021. Genomineerden dienen hierbij in persoon aanwezig te zijn.

 

Artikel 6 Onder voorbehoud e.d.

6.1 In het geval van overmacht behoudt de groep Leraren van het Jaar zich het recht voor om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren.

6.2 Mocht dit het geval zijn dan zal dit bekend worden gemaakt op de website van NOT 2021.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De groep Leraren van het Jaar is in geen enkel geval aansprakelijk, in het geval van overmacht, als de verkiezing geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld moet worden of als de algemene voorwaarden aangepast moeten worden.

7.2 In alle gevallen behoudt de groep Leraren van het Jaar zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

 

Artikel 8 Toetreding tot de groep Stichting Leraren van het Jaar

8.1 De verkozen Leraar van het Jaar treedt op grond van zijn/haar titel automatisch toe tot de groep Leraren van het Jaar (een stichting) en heeft direct dezelfde positie als alle leden

8.2 De leraren uit de groep Leraren van het Jaar vormen als collectief en individueel de kwalitatieve representatie van de beroepsgroep leraren in de sectoren PO, VO, MBO en SO.

8.3 De groep Leraren van het Jaar kiest uit haar midden een (in ieder geval een actieve leraar) als voorzitter die namens hen optreedt als boegbeeld en eerste aanspreekpunt.

8.4 De groep Leraren van het Jaar heeft naast de voorzitter een secretaris en vice-voorzitter die gezamenlijk het Dagelijks Bestuur vormen.

8.5 Besluiten worden zoveel mogelijk genomen op basis van consensus dan wel, zo dat niet haalbaar is, bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

8.6 De groep Leraren van het Jaar kan overgaan tot het inrichten van sectorale kamers dan wel thematisch georganiseerde commissies.